η δεοντολογία στον χώρο μας

τα επτά  … που δεν πρέπει να έχεις

 • πλούτο χωρίς μόχθο
 • πολιτική χωρίς αρχές
 • απόλαυση χωρίς συναίσθημα
 • γνώση χωρίς χαρακτήρα
 • εμπόριο χωρίς ήθος
 • επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
 • λατρεία χωρίς θυσία

Ο Κώδικας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 3ο Πανελλήνιο συνέδριο στο Μακεδονία Παλάς στην Θεσσαλονίκη στις 7/11/1992 και αναμορφώθηκε το 1993 και συμπληρώθηκε με πρόβλεψη κυρώσεων για τους παραβάτες. Εγκρίθηκε απο την 20η Γενική Συνέλευση στις 7/12/1993.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ.)  θεσπίζει τον κώδικα συμπεριφοράς του Ασφαλιστικού συμβούλου στην Ελλάδα και τους κανόνες άσκησης του επαγγέλματος .

Συνάδελφε Ασφαλιστή, ο Σύνδεσμος σε καλεί:

Να εργασθείς με πίστη, ενθουσιασμό και συνέπεια στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Να τηρείς αυστηρά ΄΄τον Κώδικα Συμπεριφοράς΄΄ που εξέδωσε ο Σύνδεσμος.

Να ασκείς το επάγγελμά μας ως λειτούργημα βέβαιος ότι προσφέρεις πολύτιμες υπηρεσίες στο συνάνθρωπό σου αλλά και στην Εθνική Οικονομία.

Να γίνεις μέλος του Συνδέσμου σου ώστε να καταξιώσεις το επάγγελμά μας, μαζί με τα άλλά μέλη του, μέσα από τα οράματα και τις επιδιώξεις του. Η ταυτότητα μέλους και το σήμα του Συνδέσμου θα σου προσδώσει τον τίτλο του πραγματικού και υπεύθυνου επαγγελματία.

Είναι δική μας ευθύνη να βρούμε επιτέλους την ταυτότητα και το σημείο αναφοράς μας στον κοινωνικό χώρο, ως υπεύθυνη και υψηλού επιπέδου επαγγελματική τάξη.

Ο κώδικας συμπεριφοράς 

ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική του ικανότητα ή αξιοπιστία των.

 • Δεν παραπλανά τον Ασφαλιζόμενο, δεν συκοφαντεί, δεν διαβάλλει τα συμβόλαια και τα προγράμματα άλλων Εταιριών ή συνεργάτη τους, δεν παρουσιάζει αναληθείς όρους.
 • Δεν μετέρχεται μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού, αθέμιτων ή παραπλανητικών πράξεων και πρακτικών. Ιδίως:
 • Παραπλανητική παρουσίαση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως προς τις προϋποθέσεις ,ωφελήματα, όρους.
 • Δηλώσεις ψευδείς ή ανακριβείς που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν την οικονομική κατάσταση συναδέλφων τους, άλλων διαμεσολαβούντων ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 • Προσφορά εκπτώσεων ασφαλίστρων ή ειδικών ευεργετημάτων ή εκβιαστικών προτάσεων με στόχο τη σύναψη ασφάλειας.
 • Χρησιμοποίηση μεθόδων πωλήσεων που υποβαθμίζουν το επάγγελμα και το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης γενικότερα.
 • Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο
 • Δεν μεταφέρει συμβόλαια (γενικών κλάδων) χωρίς την έγγραφη συμφωνία του Ασφαλισμένου.
 • Σέβεται το χαρτοφυλάκιο του συναδέλφου του.

Ειδικά για τον κλάδο ΖΩΗΣ

 • όχι εμπλοκή του Ασφαλιστικού Συμβούλου στην εξαγορά ή διακοπή του παλαιού Συμβολαίου και έκδοση νέου σε άλλη εταιρία. Ειδικότερα όταν αποχωρεί από την εταιρία του. Η εμπλοκή θεμελιώνεται με γραπτή και τεκμηριωμένη καταγγελία της θιγόμενης εταιρίας, του συνεργάτη της ή του ασφαλισμένου.
 • να επισημαίνει στον ασφαλισμένο τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.
 • να συμβουλεύει τον ασφαλισμένο να διατηρήσει το προηγούμενο ή τα προηγούμενα συμβόλαια, βασικά ή συμπληρωματικά, να τον πληροφορεί αναλυτικά για την απώλεια των δικαιωμάτων του ή πλεονεκτημάτων και για τους κινδύνους που διατρέχει από τυχόν άκαιρη διακοπή ή εξαγορά.

Η παράβαση των παραπάνω κανόνων προκαλεί:

Βλάβη της εταιρίας του συνεργάτη και του θεσμού

 • Μειούται το κύρος και η αξιοπιστία της θιγόμενης εταιρίας και του συνεργάτη της, αφού συνήθως ο ερασιτέχνης ασφαλιστικός σύμβουλος χρησιμοποιεί αναληθή  επιχειρήματα για την απόσπαση των συμβολαίων τους.
 • Η θιγόμενη εταιρία υφίσταται οικονομική βλάβη, ιδίως όταν δεν έχει ακόμα καλύψει το κόστος της πρόσκτησης.
 • Ο Συνεργάτης της υφίσταται ηθική και οικονομική βλάβη στερούμενος των προμηθειών του και του ανάλογου κέντρου επιρροής.
 • Μειούται το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού και του επαγγέλματος, από την αντιπαράθεση των μερών και της διαπιστούμενης βλάβης του ασφαλισμένου.

Βλάβη και κίνδυνος στον ασφαλιζόμενο στον κλάδο ζωής

 1. Χάνει τη διετή προθεσμία για το αδιαφιλονίκητο του Συμβολαίου.
 2. Χάνει τη τριετή προθεσμία για τη δημιουργία αξιών εξαγοράς.
 3. Χάνει το ασφάλιστρο της αρχικής ηλικίας του ή την κλίμακα της ηλικίας στην οποία εντάχθηκε ή τυχόν παλαιό ασφάλιστρο.
 4. Χάνει ευνοϊκότερους όρους του συμβολαίου του εάν και εφόσον υπάρχουν (λιγότερες εξαιρέσεις ή πρόσθετες καλύψεις χωρίς ασφάλιστρο), όπως και τυχόν προθεσμία για την ισοβιότητα των συμβολαίων υγείας.
 5. Χάνει τη συνολική προσμέτρηση χρόνου για την τελική δημιουργία αξίας του συμβολαίου και η οποία είναι συνάρτηση της παλαιότητά του.
 6. Μένει συνήθως ακάλυπτος κατά το μεσολαβούντα χρόνο μεταξύ της ακύρωσης του προηγούμενου συμβολαίου και της έκδοσης του νέου.
 7. Καθίσταται μη ασφαλίσιμος, εάν λίγο πριν την έκδοση του νέου συμβολαίου, η υγεία του υπέστη ξαφνική και ανεπανόρθωτη βλάβη.

Σημείωση: Για τη ρεαλιστική εφαρμογή του κανόνα 7 απαιτείται και η από κοινού, εταιρίας και αποχωρούντος ασφαλιστικού συμβούλου, συμφωνία περί συνέχισης της παροχής Service και καταβολής των αναλογούντων προμηθειών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του νόμου 1569/85 όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2170/93.

Η ευθύνη είναι των εταιριών. Σε καμία περίπτωση όμως μετριάζεσαι η ευθύνη του ασφαλιστικού συμβούλου για την πιστή εφαρμογή του παραπάνω κανόνα.

συνέπειες απο τη μη τήρηση του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας

απλή παράβαση

Αυστηρή επίπληξη αν είναι μέλος του Π.Σ.Α.Σ . Αυστηρή προειδοποίηση αν δεν είναι μέλος, ότι: Θα καταγραφεί από τον Σύνδεσμο και θα χαρακτηρισθεί ως ερασιτέχνης και επικίνδυνος ασφαλιστικός σύμβουλος. Κοινοποίηση στο διευθυντή του ή συντονιστή ή πράκτορα ή μεσίτη και τον διευθυντή πωλήσεων της εταιρίας του. αποστολή κώδικα δεοντολογίας

σοβαρή παράβαση

Διαγραφή από τον Π.Σ.Α.Σ. με παράλληλη αφαίρεση του ειδικού σήματος και ταυτότητας του Συνδέσμου. Απαγόρευση εγγραφής του στον Π.Σ.Α. αν δεν είναι μέλος του. Χαρακτηρισμός του ως ερασιτέχνης και επικίνδυνος ασφαλιστικός σύμβουλος. Εγγραφή στην μαύρη λίστα.

πολύ σοβαρή παράβαση ή υποτροπή

Καταγγελία και παραπομπή στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στον ανάλογο φορέα, για επιβολή προστίμου με παράλληλη εφαρμογή των προβλεπόμενων από την παράγραφο (2).

σοβαρές παραβάσεις κατ΄εξακολούθηση

 • Καταγγελία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Ανάπτυξης για αφαίρεση άδειας άσκησης του επαγγέλματος με παράλληλη εφαρμογή των προβλεπομένων από την παράγραφο (2).
 • Στις περιπτώσεις 1 και 2 και εφόσον ο καταγγελόμενος αποδεχθεί την ευθύνη και ζητήσει συγνώμη από τους θιγόμενους η υπόθεση πηγαίνει στο αρχείο, η συγνώμη γίνεται υποχρεωτικά δεκτή από όλους (καταγγέλοντα-Π.Σ.Α.Σ.), θα γίνονται όμως οι απαραίτητες συστάσεις στον καταγγελόμενο με αποστολή του κώδικα χωρίς κοινοποιήσεις.
 • Ο Π.Σ.Α.Σ. για να επιληφθεί υποθέσεων παράβασης του κώδικα θα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία από θιγόμενο συνάδελφο, άλλο διαμεσολαβούντα, διευθυντή της εταιρίας ή ασφαλισμένο.

η ιστοσελίδα του Π.Σ.Α.Σ. www.psas.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close